Beste

In het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: de Witwaspreventiewet) worden ons een aantal verplichtingen opgelegd onder meer aangaande de identificatie van ons cliënteel en de uiteindelijk begunstigden van cliënten. Ons bedrijf dient aldus de identiteit van zijn cliënten te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen waarvan een afschrift wordt gemaakt op papier of op een elektronische informatiedrager.

Wij beseffen dat de formaliteiten in verband met de identificatie van de cliënt als omslachtig kunnen worden gezien. Toch vragen wij u om uw volledige medewerking opdat wij aan onze wettelijke verplichtingen zouden kunnen voldoen.
Om deze redenen verzoeken wij u nog volledigheidshalve navolgende documenten / informatie te willen overmaken:

Identiteitskaart (voor- en achterkant)
Ondernemersnummer
Facturatiegegevens
Contactgegevens verantwoordelijke
Activiteiten onderneming
Formulier identificatie (natuurlijk persoon / rechtspersoon / UBO-vennootschap / publieke …prominenter persoon

Tevens vindt u in bijlage het UBO formulier (formulier ter identificatie van de uiteindelijke begunstigden). Mogen wij u vriendelijk verzoeken dit formulier aan te vullen waar nodig en te zorgen voor ondertekening van het UBO formulier door de bevoegde personen?
Indien u een zogenaamd politiek prominente persoon in de zin van de toepasselijke wetgeving bent (bijv. een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed) of een rechtstreeks familielid of een zakenpartner van een dergelijke politiek prominente persoon bent, dient u ons dit mede te delen. Aarzelt u niet ons te contacteren indien u vragen heeft over de definitie van ‘politiek prominente personen’.
We benadrukken dat deze informatie wordt opgeslagen in een gesloten database die uitsluitend wordt gebruikt voor identificatie.
Wij willen er u uitdrukkelijk op wijzen dat deze formaliteiten zo spoedig mogelijk dienen vervuld, vermits dit anders de verdere dienstverlening kan verhinderen. Bij het niet tijdig vervullen ervan zullen wij ons zelfs genoodzaakt zien onze tussenkomst in uw dossier stop te zetten.
Aarzelt u niet ons te contacteren indien u vragen heeft of problemen ondervindt bij het verstrekken van de informatie.
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en danken u alvast voor uw medewerking en blijven uiteraard graag ter beschikking indien u hieromtrent nog vragen of opmerkingen zou hebben.

Met vriendelijke groeten
Kirsten Mos
WAT Office
www.watoffice.be
info@watoffice.be
Tel: 0032 3 401 06 60