Policies

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

HUISREGELS
Kom jij werken bij WAT-Office Schilde? Lees dan nog even het onderstaande huisregelement, geschreven om iedereen die binnen WAT-Office een fijne samenwerking:

TOEGANG
Leden van WAT-Office en hun eventuele gasten hebben toegang tot WAT Office. Leden zijn verantwoordelijk voor hun gasten. Gasten mogen uitgenodigd worden bij gebruik van de vergaderruimte(s) en in de koffiebar, maar niet voor de (vrije) werkplekken of (zonder toestemming) in de cantine beneden. Een (incidentele) rondleiding voor familie, vrienden of collega’s is toegestaan. Dit wordt zelfs op prijs gesteld mits niet ten overlast van andere leden. Informeer altijd eerst één van de facilitair medewerkers.

FACILITAIR MEDEWERKER
Deze is altijd aanwezig tussen 9:00 en 17:00. Meld bijzonderheden direct: wanneer iets op, kapot, vuil, of zoek is, als iets ontbreekt, als je een klacht hebt, maar ook als je een goede suggestie hebt.

ROKEN
Binnen roken is niet toegestaan. Roken mag buiten. Sigarettenpeuken wel netjes weggooien in asbakken of prullenbakken!

HUISDIEREN
Het meebrengen van huisdieren is in principe niet toegestaan. Overleg met de facilitair medewerker voor uitzonderingen.

FIETSEN
Fietsen kunnen links naast het gebouw geparkeerd worden. Fietsen mogen niet binnen worden geplaatst!

BELLEN
Stem je belgedrag af op de ruimte waarin je je bevindt. Bij twijfel of je anderen stoort, bel buiten, of vraag anderen of ze hinder ondervinden. Wij zijn bezig met 1 a 2 “Phonebooths” te ontwerpen waar in de nabije toekomst ook gebruik van kan worden gemaakt voor een rustig “privé gesprek”.

MUZIEK
Het luisteren van muziek via speakers is niet toegestaan, gebruik hiervoor oortjes. WAT Office werkt met een Sonos Surround systeem die als achtergrond muziek aan kan staan.

ETEN EN DRINKEN
Lunch kan beneden in de koelkast worden bewaard en eventueel opgewarmd in de magnetron. Ook hier is plaats gemaakt voor rustig en ongestoorD te kunnen lunchen. Op de werkplekken is het eten en drinken toegestaan. Zorg wel dat de werkplek schoon achterblijft.

OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN
WAT Office wordt wekelijks schoongemaakt. Voor WAT Office leden en gasten hebben wij een clean-desk policy. Dit betekent dat werkplekken en/of vergaderruimten bij vertrek schoon en leeg worden achtergelaten. Gebruikte kopjes, bekers, e.d. dienen naar de koffiebar of keuken beneden te worden gebracht en eventueel, indien leeg, in de afwasmachine worden gelegd.

DECORATIE EN BUREEL ARTIKELEN
De decoratie en bureel is voorzien en geleverd door WAT Office. Indien er een verandering is gewenst zoals bijvoorbeeld een ander schilderij, lamp of ladeblok kan dit met toestemming van de facilitair medewerker van WAT Office. Grafisch en decoratief staan wij graag voor u klaar!

OPENINGSTIJDEN
Seinwezen is geopend op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur. Het gebouw is gesloten in weekenden en op feestdagen tenzij er activiteiten zijn. De laatste die een ruimte verlaat, dient daar alle ramen te sluiten en de klimaatbeheersing uit te schakelen. De lichten zijn al voorzien van SMART-EASYBUILDING-system (IOT)

RESERVEREN
WAT Office biedt flexibele werkplekken. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om voor een bepaald bedrag per maand een vaste plek te huren. Mensen die een vaste plek huren hebben de eerste keuze voor een werkplek. Voor vergaderingen of andersoortig overleg kan je een vergaderruimte reserveren.

GEBRUIK VAN DE NAAM WAT OFFICE
WAT Office stimuleert het gebruik van de WAT Office naam en het delen van (positieve) ervaringen op websites, blogs, LinkedIn, Twitter en dergelijke. Het is echter niet toegestaan dit te doen met een zakelijk oogmerk zonder toestemming van WAT Office, vooraf. Tevens verzoeken wij negatieve ervaringen eerst met de mensen van het WAT Office te delen!

WALL OF FAME
Bij de entree op het raam wordt jouw logo geplaatst in combinatie met de plaats waar jouw kantoor is gevestigd in de vorm van een naambordje of sticker. De kosten à Є 45, worden in rekening gebracht bij het eerste factuur.

PARKEERPLAATS
In principe is er vaak parkeerplaats voor de deur. Mocht de Mutualiteit naast WAT-Office open zijn of zijn er veel collega’s aanwezig in WAT-Office (door bijv. Een meeting in de vergaderruimte of veel flex-workers) dan is het gewenst dat je als gebuiker de auto bij de GB parkeerd zodat wij de klanten van jou of collega’s vlot kunnen parkeren.

LEVERANCIERS VAN WAT-OFFICE
Contact met leveranciers / onderhoudsmedewerkers Principieel biedt d’n Office een serviceconcept waarbij alle contacten met leveranciers in beheer van en door WAT Office als single-pointof-contact worden onderhouden. Het is huurders / gebruikers niet toegestaan om in zelf contact op te nemen met leveranciers van WAT Office en/of rechtstreeks opdrachten te verstrekken. Ditzelfde geldt ook voor aansturing van de eigen onderhoudsmedewerkers van WAT Office.

KLEDING
Seinwezen is een informele werkplek. Er zijn geen kledingvoorschriften, maar wij verzoeken bezoekers en huurders wel uit te gaan van goed fatsoen en rekening te houden met een ander.

WC RUIMTE
Laat de WC’s schoon achter. Meld het de dienstdoende facilitair medewerker als wc-papier, zeep, e.d. op is of een WC verstopt of vies is.

KLACHTEN
Bij klachten of als iets niet aan de verwachtingen voldoet, meld dit direct aan de facilitair medewerker!

ALGEMENE VOORWAARDEN
Leden dienen kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en huisregels.

SOCIAAL EN COLLEGIAAL
WAT Office is ontstaan in het kader van je thuis te voelen op de werkvloer. Dit kunnen wij enkel met onze collega’s / gebruikers van WAT Office realiseren. Wij staan open voor ideeen, evenementen en groeien met alle ondernemers onder een dak.

HUISREGELEMENT WAT OFFICE
Het huisregelement kan steeds worden aangevuld door ervaringen of ideeën van de gebruikers van WAT Office. De aanpassingen kan je steeds vinden online via https://watoffice.be/policies/ . Bij aanpassingen en aanvullingen wordt er steeds een mail verzonden naar de gebruikers met een website-link waarbij de aanpassingen zijn gepubliceerd.

Identificatie van de dienstverlener
Transhypo hierna “Wat Office” genoemd. Kantoorruimte: Turnhoutsebaan 148 – 2970 Schilde – BTW BE 0423.899.502 – Tel: 03/401 06 60 – E-mail: info@watoffice.be Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, en facturatie uitgaande van Wat Office en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Wat Office en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Communicatie
Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen.

Prijzen en betalingen
De gebruiker betaalt aan WAT-Office een globale vergoeding voor de bedrijfsruimte omschreven op pagina 1 van de offerte of overeenkomst en servicekosten voor de faciliteiten van het basisdienstenpakket omschreven pagina 1 en 2 van de offerte of overeenkomst alle vermelde vergoedingen zijn te verhogen met 21% BTW. De totale vergoeding zal maandelijks op voorhand betaald worden op rekeningnummer IBAN BE96 7310 3643. De gebruiker zal hiertoe een doorlopende opdracht geven aan zijn bankinstelling op de 1ste van de maand.
De overeenkomst wordt automatisch verbroken zodra een achterstand in betalingen van de maandelijkse vergoeding van meer dan 2 maanden voorkomt. Indien gebruiker in gebreke blijft de vergoeding op vastgestelde datum te betalen, zal elk bedrag dat verschuldigd is, zonder aanmaning, interest opbrengen van 8% per jaar en dit vanaf de vervaldag tot de dag van de betaling.
Dienstverlener heeft evenwel het recht de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekend schrijven te beëindigen, in geval van niet-betaling, van niet-naleving van de overeenkomst, van het huishoudelijk reglement, van wettelijke verplichtingen van de handelaar of handelsvennootschap, alsmede in geval van het concordaat of faling van de gebruiker. De contractuele vergoedingen worden geïndexeerd op basis van de evaluatie van de gebruikskosten van de infrastructuur en diensten van de WAT-Office gebruikers. De berekening gebeurt op basis van de stijging van de individuele kostenposten van WAT-Office ruimten en diensten en de gedane investeringen en uitbreidingen van de gemeenschappelijke ruimten en diensten. Indien noodzakelijk worden onze prijzen jaarlijks pro rata aangepast.

Opzegging overeenkomst
De overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd per email naar: info@watoffice.be . De opzegperiode voor een “dedicated office” is 3 maanden en voor een flexibele werkplek 1 maand op voorhand.

Beëindiging overeenkomst
Bij beëindiging van deze overeenkomst zal gebruiker gehouden zijn de betrokken bedrijfsruimte in oorspronkelijke staat terug ter beschikking te stellen van de dienstverlener, voor zover niets anders wordt overeengekomen. Er wordt een gezamenlijk rondgang gehouden waarbij de staat van de betrokken bedrijfsruimte zal worden vergeleken met deze zoals beschreven in de intredende plaatsbeschrijving. De Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor de Gebruiker de toegang tot de Diensten tijdelijk of permanent te ontzeggen in geval de Gebruiker de Algemene Voorwaarden niet naleeft. De overeenkomst wordt van rechtswege verbroken zodra een achterstand in betalingen van de maandelijkse vergoeding van meer dan 2 maanden voorkomt. Indien gebruiker in gebreke blijft de vergoeding op vastgestelde datum te betalen, zal elk bedrag dat verschuldigd is, zonder aanmaning, interest opbrengen conform de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en dit vanaf de vervaldag tot de dag van de betaling. Bij laattijdige betaling is eveneens een forfaitaire schadevergoeding ad 10% op het factuurbedrag verschuldigd.
Dienstverlener heeft evenwel het recht de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekend schrijven te beëindigen, in geval van niet-betaling, van niet-naleving van de overeenkomst, van het huishoudelijk reglement, van wettelijke verplichtingen van de handelaar of handelsvennootschap, alsmede in geval van het concordaat of faling van de gebruiker, dan wel indien gebruiker een procedure tot gerechtelijke reorganisatie heeft aangevat. Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker.

Bedrijfsactiviteit gebruiker
De gebruiker mag de ter beschikking gestelde bedrijfsruimte uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van eigen bedrijfsactiviteit. Eventuele wijziging of uitbreiding van genoemd bedrijfsdoel dient vooraf aan dienstverlener ter goedkeuring te worden voorgelegd en schriftelijk te worden aanvaard.
Het is de Gebruiker niet toegestaan zich in te schrijven in de kruispuntbank van ondernemingen op het adres van Watoffice (Turnhoutsebaan 148, 2970 Schilde), tenzij schriftelijke toestemming door de dienstverlener.

Wettelijke vestigingseisen
Gebruiker dient te voldoen aan de wettelijke vestigingseisen. Dienstverlener kan niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld indien, door ontbreken van voor de gebruiker noodzakelijke vergunningen of voorzieningen betreffende vestiging, Hinderwet en dergelijke, de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk zou moeten worden gestaakt of verdere bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen. In geval de gebruiker vervuiling/schade aanbrengt aan de installaties, zowel roerend als onroerend, van de dienstverlener, zal de schade die hieruit voortvloeit, worden verhaald op gebruiker. Gebruiker aanvaardt elke aansprakelijkheid bij ongelukken als gevolg van gebruik van de ruimte (zoals ook het vallen van de trap). De gebruiker verbindt zich er toe geen stoffen/goederen te produceren/verhandelen, welke onder de in Vlaanderen vigerende milieuwetgeving, meer specifiek het Vlarebo vallen. Indien gebruiker dit wel doet, wordt dit aanzien als een zware fout in hoofde van gebruiker, waarbij overeenkomst onmiddellijk kan worden verbroken door dienstverlener.

Verhuur aan derden
Het is gebruiker uitdrukkelijk verboden de betrokken bedrijfsruimte geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden of gedeeltelijk afstand te doen van zijn recht, zonder schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

Personen aanwezig in het pand WAT-Office
Per bedrijfsunit mogen er maximaal het aantal personen tegelijkertijd aanwezig zijn in WAT-Office van het getal waarvoor ze de bedrijfsunit hebben gehuurd met uitzondering van de huur van de vergaderzaal of schriftelijke goedkeuring van de dienstverlener. Deze clausule vindt geen toepassing op aangestelde of werknemers van WAT Office die in het kader van de contractuele verplichtingen in hoofde van de dienstverlener werkzaamheden in de bedrijfsunit dienen uit te voeren.

Aansprakelijkheid
Alle door, of door bemiddeling van, dienstverlener ten behoeve van gebruiker verrichte werkzaamheden of diensten, vallen buiten de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de dienstverlener. Geen schadevergoeding kan geëist worden wegens tijdelijk uitvallen van deze werkzaamheden of diensten. In geval een essentiële dienst of werkzaamheden (waaronder limitatief wordt begrepen: elektriciteit – internetverbinding – water) gedurende meer dan 5 dagen niet kan worden aangeboden door de dienstverlener om welke reden dan ook, of indien het tijdelijk uitvallen van deze essentiële diensten/werkzaamheden zich meermaals op korte termijn voordoet, heeft de gebruiker evenwel het recht om de overeenkomst zonder enige opzegtermijn en/of opzegvergoeding te beëindigen. Behoudens in geval van bedrog of grove fout in hoofde van de dienstverlener, zal de dienstverlener niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige schade geleden door de gebruiker hierdoor. Deze beëindigingsmogelijkheid in hoofde van de gebruiker dient alleszins conform de geest van de overeenkomst en te goeder trouw worden toegepast.

De Gebruiker is tijdens het gebruik van de Werkplekken c.q. Vergaderruimtes zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan, bewaren en adequaat beschermen van eigen (vertrouwelijke) (bedrijfs)informatie of die van zijn/haar zakelijke relaties/cliënten/gasten. De Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor schade door diefstal, beschadiging, verlies, kopiëren of (onrechtmatig) gebruik, door medegebruikers van de ruimtes of derden, van deze vertrouwelijke informatie. De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld voor enige verstoring van het genot van de gebruiker door derden.

Verzekering
Dienstverlener zal een globale verzekeringspolis afsluiten tegen brandschade, waterschade, storm en hagel, met afstand van verhaal ten opzichte van elke gebruiker. De gebruiker dient afzonderlijk een verzekering af te sluiten voor zijn inboedel met afstand van verhaal tegenover dienstverlener en elke andere partij in het bedrijf afzonderlijk en voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid. Gebruiker dient verzekeringsbewijs voor te leggen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de zichtbare of onzichtbare gebreken van de ingenomen bedrijfsruimte.

Meubilair
Alle meubels, decoratie en kantoorartikelen zijn aangeleverd en eigendom van WAT-Office of J&P Trade. Deze zullen worden opgenomen in de intredende plaatsbeschrijving. In geval er beslag wordt gelegd op enige goederen van WAT Office ten gevolge van schulden in hoofde van de gebruiker, zal de gebruiker gehouden zijn WAT Office te vergoeden voor enige schade hierdoor geleden. Zo zullen de kosten van een revindicatieprocedure worden gedragen door gebruiker of zal de gebruiker de waarde van deze goederen moeten vergoeden indien ze niet gerevindiceerd kunnen worden.
Geheimhouding
Zowel het bestuur als de personen werkzaam voor dienstverlener, zijn gehouden tot geheimhouding van hetgeen zij vanwege of over gebruiker zouden verkrijgen of vernemen. De Gebruiker is ten opzichte van de Dienstverlener alsook overige gebruikers van de Dienst persoonlijk verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en, in geval van indiscretie, alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

Huishoudelijk regelement
Gebruiker verklaart het huishoudelijke reglement en dienstennota’s te aanvaarden teneinde een goede en vlotte samenwerking in het Business Center WAT Office Schilde te garanderen. https://watoffice.be/policies/ . Bij wijzigingen van het huishoudelijk regelement wordt de gebruiker per mail verwittigd met een link naar ons huishoudelijk regelement op de website. De dienstverlener heeft het recht het huishoudelijk reglement aan te passen naar de noden binnen de organisatie van WAT Office. Bij zwaarwichtige wijzigingen van het huishoudelijk reglement, waar de gebruiker zich redelijkerwijze niet akkoord mee kan verklaren, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst per direct te beëindigen.

Borgstelling vertegenwoordiger gebruiker
De rechtsgeldige vertegenwoordiger van gebruiker (zaakvoerder – gedelegeerd bestuurder) verklaart zich hoofdelijk en ondeelbaar borg te stellen voor alle verplichtingen welke gebruiker aangaat in het kader van huidige overeenkomst, ten voordele van dienstverlener. Deze borgstelling wordt aangegaan met afstand van het voorrecht tot uitwinning.

Vergaderruimte en koffiebar
De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om enkele malen per maand het open kantoor met Werkplekken, de Vergaderruimtes en overige ruimtes (behoudens de betrokken gesloten ruimte van de gebruiker) in te zetten voor evenementen en activiteiten, gedurende welke evenementen geen gebruik van het open kantoor, de vergaderruimtes en overige ruimtes mogelijk is. Dit zal tijdig worden bekendgemaakt.

Roken
Het is Gebruiker NIET toegestaan om te roken in het gebouw. Roken in de buitenruimte is uitsluitend toegestaan in de daarvoor aangegeven zone.

Verantwoordelijk bedrijfsruimte in goede staat
Gebruiker aanvaardt de bedrijfsruimte en gezamenlijke ruimtes in de staat waarin deze zich bevindt bij ingebruikname. Bij aanvang van de overeenkomst wordt een gezamenlijke rondgang gehouden en wordt een plaatsbeschrijving opgesteld bestaande uit een fotoreportage met ruimte voor opmerkingen van de gebruiker. Behoudens de opmerkingen van de gebruiker bij de intredende plaatsbeschrijving, worden de bedrijfsruimte en gezamenlijke ruimtes geacht zich in goede staat te bevinden.
Eventuele verbouwingen of het aanbrengen van bijzondere voorzieningen zijn voor rekening van de gebruiker en behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van dienstverlener. De gebruiker verbindt zich er tevens toe de ingenomen bedrijfsruimte in goede staat te onderhouden.

Verkoop
In geval van gehele of gedeeltelijke tekoopstelling van het gebouw van de dienstverlener of bij opzegging van onderhavig contract zal gebruiker, alle faciliteiten voor bezoek moeten verlenen aan geïnteresseerden.

Rechtbank
Voor alles wat niet in onderhavige overeenkomst is geregeld, geldt het algemeen verbintenissenrecht. Alle betwistingen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Uitsluiting van verzaking
Indien een partij één van de rechten die uit de overeenkomst voortvloeien niet of laattijdig zou uitoefenen of opeisen, betekent dit niet dat zij hiervan afstand doet. Indien een partij niet onmiddellijk optreedt wanneer de andere partij één van hun verplichtingen krachtens deze overeenkomst niet nakomt, zelfs al heeft zij er weet van, betekent dit niet dat zij afziet van haar mogelijkheid om op te treden tegen een voortdurende tekortkoming.

Vierhoekenclausule
Deze overeenkomst geeft het akkoord tussen partijen volledig en uitsluitend weer en heft alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en mededelingen met betrekking tot hun samenwerking op. Hun relatie kan enkel nog schriftelijk gewijzigd worden met onderlinge toestemming.

Nietigheden
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte. Hoe dan ook blijven de bepalingen die door een nietigheid zijn aangetast of ongeldig zouden zijn, bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

Anti- witwas
Afhankelijk van de aard van de diensten die aan u dienen te worden verstrekt, is het mogelijk dat wij verplicht zijn de wetgeving inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In een dergelijk geval zijn wij voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de klant. In dat kader zijn wij verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de klant en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar.
Deze procedure vergt de medewerking van de klant en verplicht klanten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om ons mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De klant verbindt zich ertoe om ons te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De klant verbindt zich ertoe de door ons gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de klant de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal de zakelijke relatie niet kunnen gestart worden en/ of zal de verdere tussenkomst worden beëindigd. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de klant voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

 Cookieverklaring

Waarom gebruiken we welke cookies?

Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt en gedeeld door Transhypo, gevestigd te Plataandreef 15, 2900 Schoten, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0423899502, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:
Wat Office: Turnhoutsebaan 148, 2970 Schilde

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd onze privacy policy raadplegen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies en soortgelijke technologieën bestaan uit:

_ga Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 maanden
_gid Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 uur
_gcl Statistisch Registratie van conversies door Google Adwords 30 dagen
cookieconsent_status Functioneel Identificeren van de toestemming om marketingcookies te plaatsen. 12 maanden
_icl_current_language Functioneel Bepaalt de taal die als standaard is ingesteld in de browser. 24 uur
cd_pubnub_visitor Functioneel Live chat Sessie
site_visit_time Functioneel Live chat Sessie
visit_count Functioneel Live chat Sessie
c_user Marketing Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Facebook voor dataverzameling en marketingdoeleinden. 3 maanden
Fr Marketing Cookie van Facebook om geadverteerde producten aan te bieden. 3 maanden
BizoID Marketing Cookie gebruikt door LinkedIn 179 dagen
UserMatchHistory Marketing Cookie gebruikt door LinkedIn 179 dagen
IDE Marketing Verzamelt demografische eigenschappen en rapporteert advertentiegegevens. 354 dagen
NID Marketing Registratie van uniek ID voor gerichte advertenties 6 maanden
wBounce Marketing Cookie gebruikt door wBounce. 3 dagen

U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden

Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser. Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

  • Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en selecteer” Do Not Track”.
  • Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track” aan.
  • Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.
  • Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer “Altijd Do not Track Header verzenden”.
  • Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not Track verzoek” aan.
  • Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te volgen” aan.
  • Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te volgen”.