Policies

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITES EN HOSTING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Transhypo (verder Wat Office genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Wat Office en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Identificatie van de verkoper 
Transhypo hierna “Wat Office” genoemd. Turnhoutsebaan 148 – 2970 Schilde – BTW BE 0423.899.502 – Tel: 03/401 06 60 – E-mail: info@watoffice.be

Communicatie 
Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan info@watoffice.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.

Aanbiedingen – offertes
De offertes en bestekken van Wat Office zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen. Alle aanbiedingen en offertes van Wat Office gelden slechts ten titel van inlichting en binden Wat Office niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper per mail of schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. Offertes of bestekken zijn 1 maand geldig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Betaling 
Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte of een goedkeuring per e-mail. Wat Office is gerechtigd een voorschot te vragen van 30 % op de volledige prijs van de bestelling. Wat Office stuurt na de aanvang van de werken een maandelijks factuur voor de gedane diensten. De voorschotten zijn steeds op basis van het totaal overeengekomen prijs. Voor aanvang wordt bedoeld dat de opdracht gestart wordt nadat de gelden ontvangen zijn van het eerste factuur. Eerder kan de opdracht opgeschort blijven voor de start van de opdracht. Dit bepaald uiteraard ook de eventuele opleveringsdatum. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wat Office het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Wat Office andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Wat Office bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Bij te late betaling behoudt Wat Office zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Eindfactuur wordt steeds opgemaakt wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het resultaat. Na akkoord wordt de opdracht online gezet op de desbetreffende domeinnaam.

Algemene aansprakelijkheid
Wat Office zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Wat Office of een aangestelde. Wat Office kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Wat Office is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Wat Office is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden ten aanzien van inbreuk op octrooien, auteursrechten, gedeponeerde modellen of andere intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder is

Webhosting
Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Wat Office samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Wat Office de klant een kopie van de actuele versie van de algemene voorwaarden. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Wat Office en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Wat Office over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Wat Office . Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn. Wat Office is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Wat Office wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Wat Office van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Wat Office kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Wat Office eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Overige  
Na oplevering van de website wordt deze enkel indien de klant heeft getekend voor een onderhoudspakket onderhouden, beveiligd, up-to-date gebracht.

Rechtbank van Antwerpen
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 juli 2010

 Cookieverklaring

Waarom gebruiken we welke cookies?

Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt en gedeeld door Transhypo, gevestigd te Plataandreef 15, 2900 Schoten, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0423899502, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:
Wat Office: Turnhoutsebaan 148, 2970 Schilde

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd onze privacy policy raadplegen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies en soortgelijke technologieën bestaan uit:

_ga Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 maanden
_gid Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 uur
_gcl Statistisch Registratie van conversies door Google Adwords 30 dagen
cookieconsent_status Functioneel Identificeren van de toestemming om marketingcookies te plaatsen. 12 maanden
_icl_current_language Functioneel Bepaalt de taal die als standaard is ingesteld in de browser. 24 uur
cd_pubnub_visitor Functioneel Live chat Sessie
site_visit_time Functioneel Live chat Sessie
visit_count Functioneel Live chat Sessie
c_user Marketing Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Facebook voor dataverzameling en marketingdoeleinden. 3 maanden
Fr Marketing Cookie van Facebook om geadverteerde producten aan te bieden. 3 maanden
BizoID Marketing Cookie gebruikt door LinkedIn 179 dagen
UserMatchHistory Marketing Cookie gebruikt door LinkedIn 179 dagen
IDE Marketing Verzamelt demografische eigenschappen en rapporteert advertentiegegevens. 354 dagen
NID Marketing Registratie van uniek ID voor gerichte advertenties 6 maanden
wBounce Marketing Cookie gebruikt door wBounce. 3 dagen

U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden

Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser. Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

  • Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en selecteer” Do Not Track”.
  • Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track” aan.
  • Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.
  • Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer “Altijd Do not Track Header verzenden”.
  • Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not Track verzoek” aan.
  • Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te volgen” aan.
  • Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te volgen”.