Policies

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

HUISREGELS
Kom jij werken bij WAT-Office Schilde? Lees dan nog even het onderstaande huisregelement, geschreven om iedereen die binnen WAT-Office een fijne samenwerking:

TOEGANG
Leden van WAT-Office en hun eventuele gasten hebben toegang tot WAT Office. Leden zijn verantwoordelijk voor hun gasten. Gasten mogen uitgenodigd worden bij gebruik van de vergaderruimte(s) en in de koffiebar, maar niet voor de (vrije) werkplekken of (zonder toestemming) in de cantine beneden. Een (incidentele) rondleiding voor familie, vrienden of collega’s is toegestaan. Dit wordt zelfs op prijs gesteld mits niet ten overlast van andere leden. Informeer altijd eerst één van de facilitair medewerkers.

FACILITAIR MEDEWERKER
Deze is altijd aanwezig tussen 9:00 en 17:00. Meld bijzonderheden direct: wanneer iets op, kapot, vuil, of zoek is, als iets ontbreekt, als je een klacht hebt, maar ook als je een goede suggestie hebt.

ROKEN
Binnen roken is niet toegestaan. Roken mag buiten. Sigarettenpeuken wel netjes weggooien in asbakken of prullenbakken!

HUISDIEREN
Het meebrengen van huisdieren is in principe niet toegestaan. Overleg met de facilitair medewerker voor uitzonderingen.

FIETSEN
Fietsen kunnen links naast het gebouw geparkeerd worden. Fietsen mogen niet binnen worden geplaatst!

BELLEN
Stem je belgedrag af op de ruimte waarin je je bevindt. Bij twijfel of je anderen stoort, bel buiten, of vraag anderen of ze hinder ondervinden. Wij zijn bezig met 1 a 2 “Phonebooths” te ontwerpen waar in de nabije toekomst ook gebruik van kan worden gemaakt voor een rustig “privé gesprek”.

MUZIEK
Het luisteren van muziek via speakers is niet toegestaan, gebruik hiervoor oortjes. WAT Office werkt met een Sonos Surround systeem die als achtergrond muziek aan kan staan.

ETEN EN DRINKEN
Lunch kan beneden in de koelkast worden bewaard en eventueel opgewarmd in de magnetron. Ook hier is plaats gemaakt voor rustig en ongestoorD te kunnen lunchen. Op de werkplekken is het eten en drinken toegestaan. Zorg wel dat de werkplek schoon achterblijft.

OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN
WAT Office wordt wekelijks schoongemaakt. Voor WAT Office leden en gasten hebben wij een clean-desk policy. Dit betekent dat werkplekken en/of vergaderruimten bij vertrek schoon en leeg worden achtergelaten. Gebruikte kopjes, bekers, e.d. dienen naar de koffiebar of keuken beneden te worden gebracht en eventueel, indien leeg, in de afwasmachine worden gelegd.

DECORATIE EN BUREEL ARTIKELEN
De decoratie en bureel is voorzien en geleverd door WAT Office. Indien er een verandering is gewenst zoals bijvoorbeeld een ander schilderij, lamp of ladeblok kan dit met toestemming van de facilitair medewerker van WAT Office. Grafisch en decoratief staan wij graag voor u klaar!

OPENINGSTIJDEN
Seinwezen is geopend op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur. Het gebouw is gesloten in weekenden en op feestdagen tenzij er activiteiten zijn. De laatste die een ruimte verlaat, dient daar alle ramen te sluiten en de klimaatbeheersing uit te schakelen. De lichten zijn al voorzien van SMART-EASYBUILDING-system (IOT)

RESERVEREN
WAT Office biedt flexibele werkplekken. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om voor een bepaald bedrag per maand een vaste plek te huren. Mensen die een vaste plek huren hebben de eerste keuze voor een werkplek. Voor vergaderingen of andersoortig overleg kan je een vergaderruimte reserveren.

GEBRUIK VAN DE NAAM WAT OFFICE
WAT Office stimuleert het gebruik van de WAT Office naam en het delen van (positieve) ervaringen op websites, blogs, LinkedIn, Twitter en dergelijke. Het is echter niet toegestaan dit te doen met een zakelijk oogmerk zonder toestemming van WAT Office, vooraf. Tevens verzoeken wij negatieve ervaringen eerst met de mensen van het WAT Office te delen!

WALL OF FAME
Bij de entree op het raam wordt jouw logo geplaatst in combinatie met de plaats waar jouw kantoor is gevestigd in de vorm van een naambordje of sticker. De kosten à Є 45, worden in rekening gebracht bij het eerste factuur.

PARKEERPLAATS
In principe is er vaak parkeerplaats voor de deur. Mocht de Mutualiteit naast WAT-Office open zijn of zijn er veel collega’s aanwezig in WAT-Office (door bijv. Een meeting in de vergaderruimte of veel flex-workers) dan is het gewenst dat je als gebuiker de auto bij de GB parkeerd zodat wij de klanten van jou of collega’s vlot kunnen parkeren.

LEVERANCIERS VAN WAT-OFFICE
Contact met leveranciers / onderhoudsmedewerkers Principieel biedt d’n Office een serviceconcept waarbij alle contacten met leveranciers in beheer van en door WAT Office als single-pointof-contact worden onderhouden. Het is huurders / gebruikers niet toegestaan om in zelf contact op te nemen met leveranciers van WAT Office en/of rechtstreeks opdrachten te verstrekken. Ditzelfde geldt ook voor aansturing van de eigen onderhoudsmedewerkers van WAT Office.

KLEDING
Seinwezen is een informele werkplek. Er zijn geen kledingvoorschriften, maar wij verzoeken bezoekers en huurders wel uit te gaan van goed fatsoen en rekening te houden met een ander.

WC RUIMTE
Laat de WC’s schoon achter. Meld het de dienstdoende facilitair medewerker als wc-papier, zeep, e.d. op is of een WC verstopt of vies is.

KLACHTEN
Bij klachten of als iets niet aan de verwachtingen voldoet, meld dit direct aan de facilitair medewerker!

ALGEMENE VOORWAARDEN
Leden dienen kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en huisregels.

SOCIAAL EN COLLEGIAAL
WAT Office is ontstaan in het kader van je thuis te voelen op de werkvloer. Dit kunnen wij enkel met onze collega’s / gebruikers van WAT Office realiseren. Wij staan open voor ideeen, evenementen en groeien met alle ondernemers onder een dak.

HUISREGELEMENT WAT OFFICE
Het huisregelement kan steeds worden aangevuld door ervaringen of ideeën van de gebruikers van WAT Office. De aanpassingen kan je steeds vinden online via https://watoffice.be/policies/ . Bij aanpassingen en aanvullingen wordt er steeds een mail verzonden naar de gebruikers met een website-link waarbij de aanpassingen zijn gepubliceerd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Transhypo (verder Wat Office genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Wat Office en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Identificatie van de dienstverlener 
Transhypo hierna “Wat Office” genoemd. Kantoorruimte: Turnhoutsebaan 148 – 2970 Schilde – BTW BE 0423.899.502 – Tel: 03/401 06 60 – E-mail: info@watoffice.be

Communicatie 
Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan info@watoffice.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.

Aanbiedingen – offertes
De offertes en bestekken van Wat Office zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen. Alle aanbiedingen en offertes van Wat Office gelden slechts ten titel van inlichting en binden Wat Office niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper per mail of schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. Offertes of bestekken zijn 1 maand geldig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Bedrijfsactiviteiten
De gebruiker mag de ter beschikking gestelde domicilie uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van eigen bedrijfsactiviteit. Eventuele wijziging of uitbreiding van bedrijfsactiviteit dient vooraf aan dienstverlener ter goedkeuring te worden voorgelegd en schriftelijk te worden aanvaard. Het is gebruiker uitdrukkelijk verboden de betrokken bedrijfsruimte geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden of gedeeltelijk afstand te doen van zijn recht, zonder schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

Vestigingseisen
Gebruiker dient te voldoen aan de wettelijke vestigingseisen. Dienstverlener kan niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld indien, door ontbreken van voor de gebruiker noodzakelijke vergunningen of voorzieningen betreffende vestiging, hinderwet en dergelijke, de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk zou moeten worden gestaakt of verdere bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen.

Mocht er beslag worden gelegd of roerende of onroerende goederen, toebehorend aan de dienstverlener cq eigenaar van het gebouw, omwille van claims, dan verplicht de gebruiker er zich toe alle kosten te dragen die door dienstverlener gemaakt zouden moeten worden om deze goederen terug te vorderen of te vrijwaren (juridische, deurwaarders- of gerechtskosten). Ook de borgsommen mogen hiertoe worden aangewend en gebruiker verbindt er zich toe in dat geval binnen 8 dagen de borgsom opnieuw vol te storten.

Beëindigen overeenkomst
Dienstverlener heeft evenwel het recht de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekend schrijven te beëindigen, in geval van 3 maanden wanbetaling/niet-betaling, van niet-naleving van de overeenkomst, van het huishoudelijk reglement, van wettelijke verplichtingen van de handelaar of handelsvennootschap, alsmede in geval van het concordaat of faling van de gebruiker. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal gebruiker gehouden zijn de betrokken bedrijfs- en kastruimte in oorspronkelijke staat terug ter beschikking te stellen van de dienstverlener, voor zover niets anders wordt overeengekomen en dient de sleutel op laatste dag te worden overhandigd.

Aansprakelijkheid
Alle door, of door bemiddeling van, dienstverlener ten behoeve van gebruiker verrichte werkzaamheden of diensten, vallen buiten de

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de dienstverlener. Geen schadevergoeding kan geëist worden wegens tijdelijk uitvallen van deze werkzaamheden of diensten.

Verzekering
Dienstverlener zal een globale verzekeringspolis afsluiten tegen brandschade, waterschade, storm en hagel, met afstand van verhaal ten opzichte van elke gebruiker.

De gebruiker dient afzonderlijk een verzekering af te sluiten voor zijn inboedel met afstand van verhaal tegenover dienstverlener en elke andere partij in het bedrijf afzonderlijk en voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid. Gebruiker dient verzekeringsbewijs voor te leggen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de zichtbare of onzichtbare gebreken van de ingenomen bedrijfsruimte

Gegevens
Zowel het bestuur als de personen werkzaam voor dienstverlener, zijn gehouden tot geheimhouding van hetgeen zij vanwege of over gebruiker zouden verkrijgen of vernemen.

Huishoudelijk regelement
Gebruiker verklaart het huishoudelijke reglement en dienstennota’s te aanvaarden teneinde een goede en vlotte samenwerking in WAT Office te garanderen.

In geval van gehele of gedeeltelijke tekoopstelling van het gebouw van de dienstverlener of bij opzegging van onderhavig contract zal gebruiker, mits voorafgaand akkoord, alle faciliteiten voor bezoek moeten verlenen aan geïnteresseerden.

Rechtbank
Voor alles wat niet in onderhavige overeenkomst is geregeld, geldt het algemeen verbintenissenrecht. Alle betwistingen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 Cookieverklaring

Waarom gebruiken we welke cookies?

Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt en gedeeld door Transhypo, gevestigd te Plataandreef 15, 2900 Schoten, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0423899502, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:
Wat Office: Turnhoutsebaan 148, 2970 Schilde

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd onze privacy policy raadplegen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies en soortgelijke technologieën bestaan uit:

_ga Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 maanden
_gid Statistisch Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling. 24 uur
_gcl Statistisch Registratie van conversies door Google Adwords 30 dagen
cookieconsent_status Functioneel Identificeren van de toestemming om marketingcookies te plaatsen. 12 maanden
_icl_current_language Functioneel Bepaalt de taal die als standaard is ingesteld in de browser. 24 uur
cd_pubnub_visitor Functioneel Live chat Sessie
site_visit_time Functioneel Live chat Sessie
visit_count Functioneel Live chat Sessie
c_user Marketing Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Facebook voor dataverzameling en marketingdoeleinden. 3 maanden
Fr Marketing Cookie van Facebook om geadverteerde producten aan te bieden. 3 maanden
BizoID Marketing Cookie gebruikt door LinkedIn 179 dagen
UserMatchHistory Marketing Cookie gebruikt door LinkedIn 179 dagen
IDE Marketing Verzamelt demografische eigenschappen en rapporteert advertentiegegevens. 354 dagen
NID Marketing Registratie van uniek ID voor gerichte advertenties 6 maanden
wBounce Marketing Cookie gebruikt door wBounce. 3 dagen

U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden

Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser. Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

  • Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en selecteer” Do Not Track”.
  • Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track” aan.
  • Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.
  • Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer “Altijd Do not Track Header verzenden”.
  • Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not Track verzoek” aan.
  • Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te volgen” aan.
  • Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te volgen”.